Vidya Dadati Vinayam Lyrics in Hindi – विद्यां ददाति विनयं

Vidya Dadati Vinayam Lyrics in Hindi

विद्यां ददाति विनयं

विद्यां ददाति विनयं,
विनयाद् याति पात्रताम्।
पात्रत्वात् धनमाप्नोति,
धनात् धर्मं ततः सुखम्॥

Leave a comment

Your email address will not be published.