Thiruvavani Ravu Lyrics

Thiruvavani Ravu Lyrics

Thiruvavani Ravu Song Lyrics In Malayalam

തിരുവാവണിരാവ്മനസാകെനിലാവ്
മലയാളചുണ്ടിൽമലരോണപാട്ട്
തിരുവാവണിരാവ്മനസാകെനിലാവ്
മലയാളചുണ്ടിൽമലരോണപാട്ട്

മാവിൻകൊമ്പേറുന്നൊരുപൂവാലികുയിലേ
മാവേലിതമ്പ്രാന്റെവരവായാൽചൊല്ല്

തിരുവാവണിരാവ്മനസാകെനിലാവ്
മലയാളചുണ്ടിൽമലരോണപാട്ട്
തിരുവാവണിരാവ്മനസാകെനിലാവ്
മലയാളചുണ്ടിൽമലരോണപാട്ട്

പൂവേപൊലിപൂവേപൊലിപൂവേപൂവേ..
പൂവേപൊലിപൂവേപൂവേ
പൂവേപൊലിപൂവേപൊലിപൂവേപൂവേ..
പൂവേപൊലിപൂവേപൂവേ
ആ…….ന…ആ…….ആ………….
ആ………ആ..ആആ………ആ……….

കടകണ്ണിൽമഷിമിന്നും
മുറപ്പെണ്ണിൻകവിളത്തു
കുറുമ്പിന്റെകുളിരുമ്മസമ്മാനം

പൂക്കൂടനിറയ്ക്കുവാൻ
പുലർമഞ്ഞിൻകടവത്തു
പുന്നാരകാറ്റിന്റെസഞ്ചാരം

ഇലയിട്ടുവിളമ്പുന്നരുചികളിൽവിടരുന്നു
നിറവയർഊണിന്റെസന്തോഷം

പൂങ്കോടികസവിട്ട്
ഊഞ്ഞാലിൽആടുമ്പോൾ
നിലവോരമുണരുന്നുസംഗീതം
സംഗീതം…

പൂവേപൊലിപൂവേപൊലിപൂവേപൂവേ..
പൂവേപൊലിപൂവേപൂവേ
പൂവേപൊലിപൂവേപൊലിപൂവേപൂവേ..
പൂവേപൊലിപൂവേപൂവേ

തിരുവാവണിരാവ്മനസാകെനിലാവ്
മലയാളചുണ്ടിൽമലരോണപാട്ട്
മാവിൻകൊമ്പേറുന്നൊരുപൂവാലികുയിലേ
മാവേലിതമ്പ്രാന്റെവരവായാൽചൊല്ല്

തിരുവാവണിരാവ്മനസാകെനിലാവ്
മലയാളചുണ്ടിൽമലരോണപാട്ട്

THIRUVAVANI RAVU LYRICS in English

Thiruvaavani Raavu Manassaake Nilaavu
Malayaala Chundil Malaronappaattu
Thiruvaavani Raavu Manassaake Nilaavu
Malayaala Chundil Malaronappaattu

Maavin Komperunnoru Poovaali Kuyile
Maaveli Thampraante Varavaayaal Chollu

Thiruvaavani Raavu Manassaake Nilaavu
Malayaala Chundil Malaronappaattu
Thiruvaavani Raavu Manassaake Nilaavu
Malayaala Chundil Malaronappaattu

Poove Poli Poove Poli Poove Poove
Poove Poli Poove Poove

Poove Poli Poove Poli Poove Poove
Poove Poli Poove Poove

Kadakkannil Mashi Minnum
Murappennin Kavilathu
Kurumpinte Kulirumma Sammaanam
Pookkooda Niraykkuvaan
Pularmanjin Kadavathu
Punnaara Kaattinte Sanchaaram
Ilayittu Vilampunna Ruchikalil Vidarunnu
Niravayarooninte Santhosham
Poonkodi Kasavittu Oonjaalilaadumpol
Ninavoramunarunnu Sangeetham
Sangeetham

Poove Poli Poove Poli Poove Poove
Poove Poli Poove Poove

Poove Poli Poove Poli Poove Poove
Poove Poli Poove Poove

Thiruvaavani Raavu Manassaake Nilaavu
Malayaala Chundil Malaronappaattu
Maavin Komperunnoru Poovaali Kuyile
Maaveli Thampraante Varavaayaal Chollu
Thiruvaavani Raavu Manassaake Nilaavu
Malayaala Chundil Malaronappaattu

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *