Kuber Mantra Lyrics In Hindi – कुबेर मंत्र

Kuber Mantra Lyrics In Hindi ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥ Om Yakshaya Kuberaya Vaishravanaya Dhanadhanyadhipataye Dhanadhanyasamriddhim Me Dehi Dapaya Svaha॥ ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः॥ Om Shreem Hreem Kleem Shreem Kleem Vitteshvaraya Namah॥ ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥ Om… Continue reading Kuber Mantra Lyrics In Hindi – कुबेर मंत्र