Krishna Nee Begane Baro Lyrics in Kannada English Hindi

Krishna Nee Begane Baro Lyrics in Kannada English Hindi Krishna Nee Begane Baro Lyrics in Kannada ಕೃಷ್ಣ ನಿ ಬೇಗನೆ ಬಾರೊ ಬಾಗಾನೆ ಬಾರೊ ಮುಖವನ್ನೆ ಟೊರೊ ಕೃಷ್ಣ ನಿ ಬೇಗನೆ ಬಾರೊ ಕಲಾಲಂಡಿಜ್ ಗೆಜ್ಜೆ, ನೀಲಾಡಾ ಬವುಲಿ ನೀಲವರ್ಣನೆ ನಾಟ್ಯವನದುತ ಬಾರೊ ಕೃಷ್ಣ ನಿ ಬೇಗನೆ ಬಾರೊ ಉದಿಯಳ್ಳಿ ಉದಿಗೇಜ್ಜೆ, ಬೆರಲ್ಲಳ್ಳಿ ಉಂಗುರಾ ಕೊರಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾ ವೈಜಯಂತಿಯಾ ಮಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೊ ಕಾಶಿ ಪಿತಂಬರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಲು… Continue reading Krishna Nee Begane Baro Lyrics in Kannada English Hindi