गुरु पादुका स्तोत्रम लिरिक्स | Guru Paduka Stotram Lyrics in Hindi

गुरु पादुका स्तोत्रम लिरिक्स | Guru Paduka Stotram Lyrics in Hindi गुरु पादुका स्तोत्रम लिरिक्स अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां। वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥१॥ कवित्व वाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावांबुदमालिक्याभ्यां। दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥२॥ नता ययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः। मूकाश्च वाचसपतितां हि ताभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥३॥… Continue reading गुरु पादुका स्तोत्रम लिरिक्स | Guru Paduka Stotram Lyrics in Hindi