Garuda Gamana Lyrics In Hindi

Garuda Gamana Lyrics In Hindi गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् ॥ मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव ॥ जलजनयन विधिनमुचिहरणमुख विबुधविनुत-पदपद्म -2 मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव ॥ भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरण-भयहारी -2 मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव ॥ शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोक-शरण -2 मम तापमपाकुरु देव… Continue reading Garuda Gamana Lyrics In Hindi