Ganpati Atharvashirsha Marathi Lyrics | गणपती अथर्वशीर्ष

Ganpati Atharvashirsha Marathi Lyrics | गणपती अथर्वशीर्ष ॐ नमस्तेगणपतये ॥ त्वमेवप्रत्यक्षंतत्त्वमसि ॥ त्वमेव केवलंकर्तासि ॥ त्वमेवकेवलंधर्तासि ॥ त्वमेवकेवलंहर्तासि ॥ त्वमेवसर्व खल्बिदंब्रह्मासि ॥ त्वंसाक्षादात्मासिनित्यम्‌ ॥१॥ ऋतंवच्मि ॥ सत्यंवच्मि ॥२॥ अवत्वंम्‌ ॥ अववक्तारम्‌ ॥ अवश्रोतारम्‌ ॥ अवदातारम्‌ ॥ अवधातारम्‌ ॥ अवानूचानमवशिष्यम्‌ ॥ अवपश्चात्तात्‌ ॥ अवपुरस्तात्‌ ॥ अवोत्तरात्तात्‌ ॥ अवदक्षिणात्तात्‌ ॥ अवचोर्ध्वात्तात्‌ ॥ अवाधरातात्‌ ॥ सर्वतोमांपाहिपाहिसमंतात्‌ ॥३॥ त्वंचाङमयस्त्वंचिन्मयः… Continue reading Ganpati Atharvashirsha Marathi Lyrics | गणपती अथर्वशीर्ष