Bela Chaw Chaw Lyrics In Hindi

Bela Chaw Chaw Lyrics In Hindi उना मातिना, मी सोन अल्सातो, ओ बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, चाओ, चाओ, चाओ उना मातिना, मी सोन अल्सातो ए हो त्रोवातो लिन्वासोर ओ पर्तिजानो, पोर्तामी वीया, ओ बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, चाओ, चाओ, चाओ ओ पर्तिजानो, पोर्तामी वीया, के मी सेन्टो दी मोरीर एसे ओ… Continue reading Bela Chaw Chaw Lyrics In Hindi