Shubham Karoti Kalyanam Lyrics In Hindi शुभम् करोति कल्याणम्

Shubham Karoti Kalyanam Lyrics In Hindi

शुभम् करोति कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा |

शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमो़स्तुते ||

दीप ज्योतिः परब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दनः |

दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योतिर नमोस्तुते ||

Leave a comment

Your email address will not be published.