Shivoham Shivoham Lyrics In Hindi

Shivoham Shivoham Lyrics In Hindi

शिवोहम शिवोहम शिवस्वरुपम्
नित्योहम् शुधोहम् बुद्धधाम मुख्त्योहम्
नित्योहम् शुधोहम् बुद्धधाम मुख्त्योहम्
शिवोहम शिवोहम शिवस्वरुपम्

अद्वैतानंद रूपम-अरुपम
ब्रह्मोहम् ब्रह्मो ब्रह्मस्वरुपम्
चिदोहम् चिदोहम सच्चिदानंदम
शिवोहम शिवोहम शिवस्वरुपम्

जीस शास्त्र कहे ना अग्नि जलाये,
घलाय न पाणी न मृितु मितै,
वाही आथमा सच्चिदानंद माई हूं,
शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम

अमर आथमा है मारनशिल काया,
सबहि प्रान्यो के जो भितर समैया,
वाही आथमा सच्चिदानंद माई हूं,
शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम

जो व्यपाक है काना वो वहा जसका,
नहि तेनो कहलो मेइह वो नाश जसका,
वाही अथमा सच्चिदानंद माई हूं,
शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम

अमर आहटमा सच्चिदानंद माई हूं,
शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम

Leave a comment

Your email address will not be published.