Sarvamangala Mangalye Mantra Lyrics

Sarvamangala Mangalye Mantra Lyrics

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।।

Leave a comment

Your email address will not be published.