Sami Sami Song Lyrics In Hindi

Sami Sami Song Lyrics In Hindi

नुव अम्मी अम्मी अंटांटे
नी पेल्लानय पोयिनट्टुंडिरा
सामी ना सामी..

निन्न सामी सामी अंटांटे
ना पेनिमिटि लेक्का सक्कमगुंडिरा
सामी ना सामी..

नी येनके येनके अडुगेस्थांटे
नी येनके येनके अडुगेस्थांटे
येनकन्ना गुड़ी येकिनाट्टुंडिरा सामी..

नी पक्का पक्कन कूसुंटे
परमेश्वरुडे दक्किनाट्टुंडिरा सामी
नुवेल्ली धारे सुथा उनटे
येरे येनडिनाट्टुंडिरा सामी ना सामी..

ना सामी रारा सामी
बंगरू सामी मीसल सामी
रोशल सामी..

ना सामी रारा सामी
बंगरू सामी मीसल सामी
रोशल सामी..

पिक्कल पैड़ाका
पंच नु येथि कडिथे
पिक्कल पैड़ाका पंच नु येथि कडिथे
ना पंच प्रणालु पोयेनु सामी..

कारा किली नुव्वु
कस्सु कस्सु नववुलुथुनटे
ना वोल्लू येर्रागा पांडेनु सामी..

नी अरुपुलु केकलु यिंटा उनटे
नी अरुपुलु केकलु यिंटा उनटे
पुलका रिम्पुले सामी
नुव्वु काले मीडा कालीसुकुंटे
पूनाका सामी..

रेंडु गुंडीलु इप्पी गुंडेनु सूपिथे
पालकुंडा लेक्का पोंगीपोथा सामी
ना सामी..

ना सामी रारा सामी
बंगरू सामी मीसल सामी
रोशल सामी..

ना सामी रारा सामी
बंगरू सामी मीसल सामी
रोशल सामी..

कोठ चीर कट्टुकुंटे
येट्टा अनडू शेपाकुंटे
कोठ चीर कट्टुकुंटे
चेपाकू येट्टा अनडू
कोन्ना विलुवा सुन्ना अव्वधा सामी..

कोप्पुलोना पूलु पेडिथा
गुप्पुना नुवे पीलचाकुंटे
पूलगुंडे राठी पडधा सामी..

ना कोंगे जरातप्पुडु नुव्वु
ना कोंगे जरातप्पुडु नुव्वु
चूड़ाकुंटे सामी
आह कोंटे गाली नन्ने चूसी
जाले पडधा सामी..

ना अंडम चंडम नीडव्वाकुंटे
अडा पुत्तुके बीदयिपोडा सामी
ना सामी..

ना सामी रारा सामी
बंगरू सामी मीसल सामी
रोशल सामी..

ना सामी रारा सामी
बंगरू सामी मीसल सामी
रोशल सामी..

Leave a comment

Your email address will not be published.