Om Tryambakam Yajamahe Lyrics In Hindi

Om Tryambakam Yajamahe Lyrics In Hindi

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् |
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ||

Leave a comment

Your email address will not be published.