Nagendra Haraya Trilochanaya Lyrics In Hindi

Nagendra Haraya Trilochanaya Lyrics In Hindi

नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय ।
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे न काराय नम: शिवाय: ॥

मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय ।
मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे म काराय नम: शिवाय: ॥

शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय ।
श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै शि काराय नम: शिवाय: ॥

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् ।
अकालमृत्यो: परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् ।।

Nagendra Haraya Trilochanaya (Shiv Mantra) Lyrics in English

Nagendraharaya trilochanaya bhasmanga ragaya mahesvaraya ।
nityaya suddhaya digambaraya tasme na karaya nama: shivaya ।।

Mandakini salila candana carcitaya nandisvara pramathanatha mahesvaraya ।
mandarapuspa bahupuspa supujitaya tasme ma karaya namah shivaya ।।

Shivaya gauri vadanabjavrnda suryaya daksadhvaranasakaya ।
shri nilakanthaya vrsabhaddhajaya tasmai si karaya nama sivaya ।।

Avantikayam vihitavataram muktipradanaya ca sajjananam ।
Akalamrtyoh Pariraksanarthan vande mahakalamahasuresam ।।

Leave a comment

Your email address will not be published.