Mahamrityunjay Mantra In Hindi Lyrics

Mahamrityunjay Mantra In Hindi Lyrics

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

Leave a comment

Your email address will not be published.