Bela Chaw Chaw Lyrics In Hindi

Bela Chaw Chaw Lyrics In Hindi

उना मातिना, मी सोन अल्सातो,
ओ बेला चाओ, बेला चाओ,
बेला चाओ, चाओ, चाओ, चाओ

उना मातिना, मी सोन अल्सातो
ए हो त्रोवातो लिन्वासोर

ओ पर्तिजानो, पोर्तामी वीया,
ओ बेला चाओ, बेला चाओ,
बेला चाओ, चाओ, चाओ, चाओ

ओ पर्तिजानो, पोर्तामी वीया,
के मी सेन्टो दी मोरीर

एसे ओ मोयो, दा पर्तिजानो,
ओ बेला चाओ, बेला चाओ,
बेला चाओ, चाओ, चाओ, चाओ
एसे ओ मोयो, दा पर्तिजानो,
तु मी देवी सेप्पेलीरे

ए सेप्पेलीरे लासुईन मोन्टान्या,
ओ बेला चाओ, बेला चाओ,
बेला चाओ, चाओ, चाओ, चाओ
ए सेप्पेलीरे लासुईन मोन्टान्या,
सो तो लोम्ब्रा दीन बेल फ़ियोर,

तु ते ले जेन्ति के पासेरान्नो,
ओ बेला चाओ, बेला चाओ,
बेला चाओ, चाओ, चाओ, चाओ
ए ले जेन्ति के पासेरान्नो,
मी दिरान्नो, के बेल फ़ियोर

इ क्योस्त एल फ्योरे, देल पार्तिजानो
ओ बेला चाओ, बेला चाओ,
बेला चाओ, चाओ, चाओ, चाओ
क्योस्त एल फ्योरे, देल पार्तिजानो
मोर्तो पेर ला लिवेर्जा
क्योस्त एल फ्योरे, देल पार्तिजानो
मोर्तो पेर ला लिवेर्जा

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *