श्री महालक्ष्मी अष्टकम – Mahalakshmi Ashtakam Lyrics In Hindi

श्री महालक्ष्मी अष्टकम – Mahalakshmi Ashtakam Lyrics In Hindi

नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते!
शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते!!

नमस्तेतु गरुदारुढै कोलासुर भयंकरी!
सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते!!

सर्वज्ञे सर्व वरदे सर्व दुष्ट भयंकरी!
सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते!!

सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी!
मंत्र मुर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते!!

आध्यंतरहीते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी!
योगजे योग सम्भुते महालक्ष्मी नमोस्तुते!!

स्थूल सुक्ष्मे महारोद्रे महाशक्ति महोदरे!
महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते!!

पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी!
परमेशी जगत माता महालक्ष्मी नमोस्तुते!!

श्वेताम्भर धरे देवी नानालन्कार भुषिते!
जगत स्थिते जगंमाते महालक्ष्मी नमोस्तुते!!

महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रं य: पठेत भक्तिमान्नर:!
सर्वसिद्धि मवाप्नोती राज्यम् प्राप्नोति सर्वदा!!

एक कालम पठेनित्यम महापापविनाशनम!
द्विकालम य: पठेनित्यम धनधान्यम समन्वित:!!

त्रिकालम य: पठेनित्यम महाशत्रुविनाषम!
महालक्ष्मी भवेनित्यम प्रसंनाम वरदाम शुभाम!!

Namami Yamuna Maham, Sakal Siddhi Hetum Muda

Murari-Pad Pankaj, Sfurad mand renutkatam

Tatastaha Nav Kanana, Prakat mod-Pushpambuna

Sura Sur Su Poojit, Smara Pithuh Shriyam Bibhrateem (1)

Kalind Giri Mastake, Patada Mand Poorojjwala

Vilas Gamanollasat, Prakat Gand Shailonnata

Saghosh Gati Dantura, Samadhi Roodh Dolottama

Mukund Rati Vardhinee, Jayati Padma Bandhoh Suta (2)

Bhuvam Bhuvana Pawanim, Madhigata Mane Kaswanaihi

Priya Bhiriva Sevitam, Shuka-Mayur Hans Sadibhih

Tarang-Bhuj Kankana, Prakat Muktika Valuka

Nitamba Tat Sundareem, Namata Krsnaturya Priyam (3)

Anant Gun Bhushite, Shiva Viranchi Devastute

Ghana Ghan Nibhe Sada, Dhruva Parashara Bheeshtade

Vishuddha Mathura Tate, Sakal-Gop Gopi Vrute

Krupa Jaladhi Sanshrite Mama Manaha Sukham Bhavaya (4)

Yaya Charan Padmadja, Murari Poho Priyam Nhavuka

Samagamanto Bhavat. Sakalsiddhida Sevtaam

Taya Sadrush Tamiyat, Kamalja Sapatneeva Yat

Hari Priya Kalindaya, Mansi Me Sada Sthieyatam (5)

Namostu Yamune Sada, Tav Charitra Matyad Bhutam

Na Jatu Yam yaatana, Bhavati Te Payaha Panataha

Yamopi Bhagini Sutan, Kathamu Hanti Dushtanapi

Priyo Bhavati Sevanat, Tav Hareryatha Gopikaha (6)

Mamastu Tav Sannidhau, Tanunavatva Metavata

Na Durlabh Tama Rati, Muraripau Mukund Priye

Atostu Tav Lalanaa, Sur Dhunee Param Sangamat

Tavaiv Bhuvi Keertita, Na Tu Kadapi Pushti Sthitahi (7)

Stutim Tava Karoti Kaha, Kamal Ja Sapatni Priye

Harery Danu Sevaya, Bhavati Saukya Mamokshatah

Iyam Tav Kathadhika Sakal Gopika Sangama

Smara Shrama Jalanubhi, Sakalgatrajaihi Sangamaha (8)

Tavashtak Midam Muda, Pathati Soorsoote Sada

Samasta Duritakshayo, Bhavati Vai Mukunde Rathihi

Taya Sakal Siddhayo, Murripushcha Santushyati

Swabhav Vijayo Bhavet, Vadati Vallabhaha Shree Hareh (9)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *